Polityka prywatności

 


 

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych sklepu internetowego pod adresem: www.tamgram.com.pl ("Sklep internetowy") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”).
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zakupujących szkolenia jest właściciel i operator Działu szkoleń - Justyna Pokładnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355.(„TAM Justyna Pokładnik”).
 4. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik przetwarzają dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy sprzedaży towarów lub usług szkoleniowych oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
 5. TAMgram Ireneusz Pokładnik może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu internetowego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
  • nazwisko i imiona Klienta;
  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres zameldowania na pobyt stały;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
  • adresy elektroniczne Klienta.
 6. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik przetwarzają też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
 7. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik mogą przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik przechowują dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu internetowego przed zawarciem umowy czy też zamówienia szkoleń internetowych, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik zależy od uzyskania zgody Klienta.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres dla klientów sklepu) lub
 11. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres dla zamawiających szkolenie) Przetwarzanie przez TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 12. Strony Sklepu internetowego są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik zobowiązują się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu internetowego zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego jak rózwnież szkolenia są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik .
 14. TAMgram Ireneusz Pokładnik oraz TAM Justyna Pokładnik zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu internetowego prosimy kierować na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres dla klientów sklepu) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres dla zamawiających szkolenie).